Naslovka

O NAS

Dienste

PORTFOLIO

RAZISKOVALNE METODE

FAQ

Feedback

KONTAKTIRAJ NAS

Statistische Computerressourcen

Search our Site

|
+49 (0)178-8955-751
Ključne besede
SPSS
AMOS
Opisna statistika
Mere osrednjega trenda: povprečje (aritmetična sredina), mediana, modalna vrednost
Disperzijski ukrepi: standardni odklon, mediana
Frekvence
Odstotki
Korelacija (korelacijski koeficient)
Korelacija produkt-moment (korelacija Pearson)
Pikčasta biserna korelacija
Tetrahorična korelacija
Korelacija ranga (Spearmanova korelacija, Spearmanova korelacija)
Lažno kodiranje
Učinki kodiranja
T-test (povprečne razlike v dveh skupinah)
T-test neodvisnih vzorcev
T test za odvisne vzorce
W test (Welchov test)
Analiza variance (ANOVA) (povprečne razlike v več kot dveh skupinah)
Enosmerna analiza variance
Večfaktorska analiza variance
Analiza variance s ponavljajočimi se ukrepi
Multivariatna analiza variance (MANOVA)
Interakcije (učinek interakcije)
Post hoc test
Kendallova rosa
Regresija
Linearna regresija
Binarna logistična regresija
Neparametrične metode
Hi-kvadrat test
Križne mize
Fisherjev test
Mann-Whitneyjev test (U-test, Mann-Whitney-U-test)
Wilcoxonov test (test znakov, test razvrščanja podpisov)
Kruskal-Wallisov test (H test)
Friedmanov test (analiza variance)
Pregled predpogojev
Enake variance: Levene test, box test
Normalna porazdelitev: Kolmogorov-Smirnov test, Lillieforsov test, histogram
Sferičnost: Mauchlyjev test
Faktorska analiza
analiza faktorjev raziskav (EFA)
Skupinska analiza
Analiza skupin v dveh korakih
Diskriminatorna analiza
Diskriminatorna analiza
Delo s SPSS
Ravnanje s sintakso
Transkodiranje spremenljivk
Izračun skupnih rezultatov / izračun spremenljivk
Diagrami
Histogrami
Okrogli grafikoni
Razpršeni grafikoni (razpršeni grafikoni)
Palični grafikoni
Črtni grafikoni
Stopnje lestvice
Politomska lestvica
Binarna lestvica (binarna lestvica)
Trihotomska lestvica
Redna lestvica
Metrična lestvica
Intervalna lestvica
Proporcionalna lestvica
Absolutna lestvica
Kardinalna lestvica
Korelacije (Bravais-Pearsonova korelacija, Spearmanova rank korelacija ..)
T-test za neodvisne vzorce
T-test za sorodne vzorce
Grozdna analiza
Analiza variance
Faktorska analiza
Enostavne, linearne regresije
Več, linearne regresije
Logistična regresijska analiza
Coxove regresije
Analiza diskriminacije
Večdimenzionalno skaliranje
Mann-Whitney-U testi
Analize zanesljivosti (Cronbachova Alfa ...)
Kruskal-Wallisovi testi
Wilcoxon je podpisal teste ranga
Merila razmerja (χ², Phi koeficient, Cramér-V, kontingentni koeficient ...)
Analiza izhoda
Analiza časa preživetja
Kaplan Meierjeve krivulje
Zapišite teste ranga
Funkcija preživetja, nevarnosti in razmerja nevarnosti
ROC krivulje
Fisherjevi natančni testi
vizualne predstave
Statistika in obdelava podatkov,
Statistično svetovanje in analiza podatkov,
Spletna storitev analize podatkov,
Statistični servis za dodiplomske in podiplomske študente,
Statistični nasveti in analize za študente in znanstvene ustanove,
Storitve na področjih načrtovanja študija,
Zbiranje podatkov,
Analiza podatkov in interpretacija rezultatov,
grafična priprava na tiskanje in oblikovanje knjig,
Statistično svetovanje o zbiranju podatkov o potrošnikih,
Klinične in farmacevtske študije,
rudarjenje podatkov,
Strojno učenje,
veliki podatki,
Pridobivanje podatkov,
migracija podatkov,
Poročila,
Poročila,
Raziskovalna vprašanja,
Oblikujte hipoteze,
Zasnova eksperimenta,
Eksperimentalno oblikovanje,
pregled,
Mrežne ankete,
Ustvarite anketne obrazce,
Vizualizacija podatkov in rezultatov testov,
urno svetovanje in poučevanje,
Tržne in družbene raziskave ter trženje
ključne besede
doktorska disertacija iz statistike,
statistični nasvet r,
razlagati primer statistike,
PLC statistika,
statistični postopek,
diplomsko delo iz statistike,
statistični programi,
statistika bivariatne analize,
statistično svetovanje,
statistika promocije,
statistika pomaga obvladati delo,
statistika analize podskupine,
statistični postopki,
statistična analiza podatkov,
statistična analiza angleščina,
statistični izračuni,
plus statistika,
vrednotenje vprašalnika,
magistrsko delo, ocenjevanje vprašalnikov,
vprašalnik za ocenjevanje magistrske naloge,
ocenjevanje doktorske disertacije z vprašalniki,
diplomsko delo o vrednotenju vprašalnikov,
končno delo evalvacije vprašalnika,
oceni vprašalnik,
oceniti diplomsko delo vprašalnika,
oceniti magistrsko nalogo vprašalnika,
oceniti doktorsko tezo vprašalnika,
oceniti diplomsko nalogo z vprašalnikom,
oceniti končno delo vprašalnika,
vrednotenje vprašalnika,
ocenjevalne vprašalnike,
vrednotenje vprašalnika,
vprašalnik za statistično oceno,
vprašalnike za statistično oceno,
metoda ocenjevanja vprašalnika,
izdelati in oceniti vprašalnike,
statistično ovrednotiti vprašalnike,
metoda ocenjevalnega vprašalnika,
vprašalnik za znanstveno vrednotenje,
ustvariti in oceniti spletne vprašalnike,
vrednotenje vprašalnika,
diplomsko delo ocenjevalnega vprašalnika,
vrednotenje vprašalnika spss,
oceni vprašalnik spss,
evalvacijski vprašalnik odprta vprašanja,
vprašalnik za kvantitativno vrednotenje,
opisni ocenjevalni vprašalnik,
ocenite vprašalnik za diplomsko delo
oceniti magistrsko nalogo vprašalnika,
oceni doktorsko disertacijo
vprašalnik,
oceniti diplomsko nalogo z vprašalnikom,
oceniti končno delo vprašalnika,
Ocenite študijo,
oceniti študije,
ocenjevanje študija,
Ocenite znanstvene študije,
ocenjevanje študija doktorske disertacije,
ocenjevalna disertacija študij,
vrednotenje magistrskega dela,
ocena študija magistrske naloge,
vrednotenje študijskih dodiplomskih nalog,
doktorska disertacija iz analize podatkov,
diplomsko delo o analizi podatkov,
diplomsko delo o analizi podatkov,
diplomsko delo iz analize podatkov,
magistrsko delo o analizi podatkov,
raziskovalna analiza podatkov,
induktivna analiza podatkov,
glavna analiza podatkov,
diplomsko delo iz analize podatkov,
Analiza podatkov,
metode analize podatkov,
empirična analiza podatkov,
kratke metode analize podatkov,
analiza podatkov in reševanje problemov,
izdelava vprašalnika,
ustvarite vprašalnike,
sestavi vprašalnik,
ustvarite obrazec za povratne informacije,
naredite ocenjevalni list,
izdelava vprašalnikov,
priprava vprašalnikov,
priprava vprašalnikov,
naredi anketo,
brezplačno ustvarite vprašalnike,
ustvarite Excelov vprašalnik,
izdelava vprašalnikov za stranke,
ustvari glas,
ustvariti oceno,
ustvarite tabele povratnih informacij,
priprava ocenjevalnih listov,
izdelava seznama intervjujev,
izdelava papirnatih vprašalnikov,
ustvarite vprašalnik z več izbirami,
razvoj vprašalnikov za zaposlene,
naredite ocenjevalni list,
ustvarite glasovanje,
ustvarjanje glasov,
ustvarite uporabniško anketo,
ustvarite povratne informacije,
ustvarite glasovanje na facebooku,
spletna anketa,
spletne ankete,
oblikovanje spletne ankete,
izvajati ankete na internetu,
izpolnite spletno anketo,
diplomsko delo preko spletne ankete,
odgovarjati na spletne ankete,
primerjava spletnih anket,
izbor spletne ankete,
objavite anketo na spletu,
primer spletne ankete,
postavite ankete na internet
Struktura in moduli
Ukazni jezik (skladnja)
Izdelava tabel in grafik
Priprava in upravljanje podatkov
Ustvarjanje novih spremenljivk in indeksov
Pogojne in logične operacije
Uvoz in izvoz podatkov
Obogatitev podatkov
Zberite in prestrukturirajte
Opisna statistika
Ukrepi centralne težnje
Ukrepi za disperzijo
Priključni ukrepi
Preglednice nepredvidenosti/pogostnosti
Korelacije
grafični prikaz
Induktivna statistika
Ocena točke in intervala
Testi pomembnosti
Pregled zahtev za izpit
Multivariatna metoda
Faktorska analiza
Metoda regresije
Dvo- in več variabilna analiza variance
Vizualizacija podatkov
Razširjene možnosti sintakse
Enostavnost delovanja
Uporaba makrov
Avtomatizirani postopki
Tabele po meri s tabelami po meri
Posamezne mize z razširitvenim modulom
Ustvarite tabele po meri prek menijev in sintakse (CTABLES)
Križne karte
Večplastne mize
Zložene mize
Testi pomembnosti